U bent hier

TOEGANG BEROEP : Startvoorwaarden bij uitoefening van handels- en ambachtsactiviteiten

 

SAMENGEVAT:

Bij de start moeten handels- of ambachtsondernemingen die een inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen willen hun  ondernemingsvaardigheden bewijzen.

Elke handels- of ambachtsonderneming moet zijn  “basiskennis bedrijfsbeheer” bewijzen.

Voor een aantal activiteiten moet u “beroepsbekwaamheid” bewijzen. Meestal betreft het hier “sectorale beroepsbekwaamheid”. Voor een beperkt aantal activiteiten is eveneens een “intersectorale beroepsbekwaamheid” vereist.

Voor de uitoefening van de activiteiten beenhouwer – spekslager, ambulante activiteiten en kermisactiviteiten is een specifieke machtiging vereist.

 

HOEDANIGHEID VAN DE AANVRAGER:

De ondernemingsvaardigheden moeten bewezen worden zowel wanneer de activiteit door een natuurlijke persoon , dan wel door een vennootschap wordt uitgeoefend. De verplichting geldt bij uitoefening in hoofdberoep of in bijberoep.

WIE IS BEVOEGD:

In het kader van de zesde staatshervorming wordt het aspect “toegang tot het beroep” een gewestelijke, dus Vlaamse bevoegdheid. Het Agentschap Ondernemen is bevoegde instantie.

WAAR ZICH WENDEN:

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.

 

INFO VOOR GEMEENTEN:

De gemeenten dienen te beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare markten en kermissen alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare markten en kermissen. De ontwerpen van (gewijzigde) gemeentereglementen voor het organiseren van ambulante en kermisactiviteiten worden voor advies bezorgd aan het Agentschap Ondernemen - Team Vestigingsvoorwaarden - Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen [at] agentschapondernemen.be.

 

MEER WETEN OVER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

De link naar  www.vlaanderenonderneemt.be/start/basiskennis-bedrijfsbeheer biedt een antwoord op onderstaande vragen.

Wat houdt de basiskennis bedrijfsbeheer in?

Wie moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen?

Welke zijn de uitzonderingen en vrijstellingen?

Hoe kan u de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen?

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen?

U bent niet akkoord met de beslissing van het erkende ondernemingsloket?

Hoeveel kost een inschrijving bij het erkende ondernemingsloket?

Wat gebeurt er als u de vestigingsvoorwaarden overtreedt?

 

MEER WETEN OVER BEROEPSBEKWAAMHEID:

Voor een aantal activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid vereist. Voor een aantal activiteiten uit de sector motorvoertuigen is ook intersectorale beroepsbekwaamheid vereist. De voorwaarden zijn specifiek voor elke activiteit apart.

www.vlaanderenonderneemt.be/start/beroepsbekwaamheid gaat voor elke activiteit waarvoor beroepsbekwaamheid dient bewezen te worden in op de specifieke voorwaarden hieraan verbonden:

Beroepsbekwaamheid

 U vindt er de informatie omtrent wat verstaan wordt onder een bepaald beroep en welke activiteiten onder de toepassing van deze regelgeving vallen.

MACHTIGING BEENHOUWER – SPEKSLAGER:

De machtiging beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig heeft wanneer u een beenhouwerij of spekslagerij wenst uit te baten. Deze machtiging wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees. Aanvragen van de machtiging is enkel mogelijk digitaal via deze link.

www.vlaanderenonderneemt.be biedt een antwoord op onderstaande vragen.

Voor wie?

Voorwaarden

Geldigheidsduur

Andere achteraf te vervullen formaliteiten

Wanneer?

Hoe aanvragen?

 

MACHTIGING AMBULANTE HANDEL EN KERMISACTIVITEITEN:

Om een ambulante of kermisactiviteit uit te oefenen, moet een machtiging aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Meer info over de machtiging ambulante handel vindt u hier. Verdere info over de machtiging voor kermisactiviteiten vindt u hier.

Delen