U bent hier

Persbericht goedkeuring ontwerp decreet integraal handelsvestigingsbeleid

Na de aanpassing van het voorontwerp van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid aan de opmerkingen van de adviesraden, gaf de Vlaamse regering op 18 december 2015 voor de tweede maal haar goedkeuring aan het ontwerp. Het ontwerp wordt nu naar de Raad van State gestuurd voor advies en kan vervolgens parlementair worden behandeld.

Het persbericht van de ministers Muyters en Schauvliege (18 dec 2015):

Vlaamse regering zet in op sterke handelskernen

De Vlaamse Regering blijft inzetten op sterke handelskernen. Op initiatief van minister van Economie Philippe Muyters en minister van Omgeving Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid vandaag voor de tweede keer principieel goed. Zo blijft de Vlaamse Regering ondernemerschap stimuleren, mét aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit.

Winkels of handelscentra van meer dan 400m² moeten een vergunning aanvragen. Dat is logisch, want handelszaken van deze omvang kunnen een aanzienlijke impact hebben op hun buurt, de mobiliteit, de leefbaarheid in de omgeving en het handelsklimaat in het centrum van een gemeente.

Sinds de 6e staatshervorming zijn handelsvestigingen een regionale bevoegdheid. De vorige Vlaamse Regering heeft een visie op het winkelbeleid uitgewerkt, van waaruit een aantal wijzigingen zijn voorgesteld aan de bestaande regelgeving. De vier basisdoelstellingen van het Vlaams integraal handelsvestigingsbeleid zijn:

  • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten;
  • Het versterken van de  leefbaarheid van de stadskernen;
  • Het waarborgen voor een toegankelijk aanbod voor consumenten;
  • Aandacht voor een duurzame mobiliteit.

Vrijheid en verantwoordelijkheid voor lokale besturen

Het decreet reikt gemeenten en provincies instrumenten aan waarmee ze het winkelaanbod kunnen sturen op basis van hun eigen visie op winkels en kleinhandel op hun grondgebied. Lokale besturen krijgen dus de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf hun visie uit te tekenen.

Lokale besturen zullen op grote lijnen kunnen sturen in de assortimenten, en bepalen in welke mate voeding, kleren en schoenen, of andere producten in bepaalde gebieden kunnen worden verkocht. Zo kunnen nieuwe winkels die  meer in het stadscentrum thuishoren naar het centrum worden geleid, en omgekeerd.

Gemeenten en provincies zullen kernwinkelgebieden kunnen afbakenen, waarbinnen ze een stimulerend winkelbeleid gaan kunnen voeren, om de aantrekkelijkheid van hun centrum te versterken en ongewenste handelslinten te vermijden. Vanuit bezorgdheden rond mobiliteit en leefbaarheid zullen lokale besturen ook winkelarme gebieden kunnen afbakenen.

Rechtszekerheid voor ondernemers

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Met dit decreet geven we lokale besturen de mogelijkheid om een kernversterkend beleid op maat uit te werken. Uiteraard zorgen we hierbij voor rechtszekerheid voor bestaande handelszaken. Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om  hun regels in een bepaalde zone anders te maken voor reeds bestaande winkels, dan voor nieuwe winkels. Maar we definiëren ook vaste categorieën van kleinhandelsactiviteiten, waardoor we de deur sluiten voor een wirwar aan criteria. Bovendien kan er geen afbreuk gedaan worden aan de rechten van winkels die vandaag al een geldige vergunning hebben.”

Snellere en eenvoudigere procedures

Naast rechtszekerheid, is ook administratieve vereenvoudiging belangrijk om ondernemerschap te stimuleren. Vandaag bestaan er in praktijk 3 onderscheiden vergunningsstelsels: de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning. Het detailhandelsbeleid is dan ook versnipperd tussen ruimtelijke visies en economische visies. Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid maakt daar een einde aan.

Om de administratieve last voor handelaars verder terug te dringen, wordt de socio-economische vergunning volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Een handelaar zal via één procedure een toelating kunnen krijgen voor bouw, milieu-exploitatie en handelsexploitatie van zijn winkel, waar dit vandaag nog 3 aparte procedures zijn.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege: “Het nieuwe decreet geeft gemeenten en provincies de ruimtelijke instrumenten om een echt kernversterkend winkelbeleid te voeren op maat van de lokale behoefte. Zo kunnen lokale besturen hun handelskernen aantrekkelijker maken, winkels concentreren in bepaalde wijken en handel in andere zones zelfs uitsluiten of beperken. Daarnaast kunnen gemeenten met een of meer handelaars op vrijwillige basis handelsvestigingsconvenanten sluiten, waarin bepaalde voorwaarden en modaliteiten rond bv. aanbod of oppervlakten kunnen worden afgesproken. Het decreet voorziet op termijn ook de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning. Daarmee zetten we een belangrijke stap in de verdere versnelling van vergunningprocedures. Deze integratie betekent voor de handelaar een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten en vermijdt ook tegenstrijdige beslissingen. Tijdelijke handelszaken, zoals pop-up winkels of -restaurants, zullen in vele gevallen zelfs geen vergunning meer nodig hebben.”

Persinfo:

Tinne Stukkens, adjunct-woordvoerder Philippe Muyters

tinne.stukkens [at] vlaanderen.be, 0498 36 37 85

Jan Pauwels, woordvoerder Joke Schauvliege

jan.pauwels [at] vlaanderen.be, 0495 89 15 67

 

Delen