U bent hier

Baanwinkels en gemeenten op één lijn.

"De baan op voor kernversterking"

Het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ beoogt een gezamenlijke aanpak van de problematiek van perifere retailontwikkelingen langs de respectievelijke steenwegen N70 en N10. Het zoeken naar evenwicht ( level playing field) tussen grootschalige baanwinkels en aantrekkelijke detailhandelsontwikkeling in de kernen van de resp. steden en gemeenten vormt de centrale beleids- en actielijn.

Doelstellingen zijn:

  1. Opmaken van een gemeenschappelijke visie die vertrekt vanuit de detailhandel ifv de twee concrete cases van retailbaanverlinting. Alle andere aspecten zoals open ruimte, KMO, industrie, recreatie en dergelijke dienen bij een verdere ontwikkeling van of rondom de baanlinten worden meegenomen.
  2. Randvoorwaarden definiëren voor winkelarme gebieden langs deze baanlinten die een grensoverschrijdende impact hebben, in overleg met de betrokken gemeenten ( cfr ontwerp decreet Integraal handelsvestigingsbeleid)
  3. Mogelijkheden voor herstructurering in clusters of retailparken of gemengde zone in kaart brengen. Voor de verschillende deelgebieden worden actieplannen opgemaakt in overleg met de betrokken gemeenten, de provincie, de retailers en de projectontwikkelaars. Via deze resp. actieplannen kan een herstructurering van de bestaande vergunde winkels in verschillende retailparken of clusters bewerkstelligd ook rekening houdend met de nood/eisen van open ruimte, KMOzones enz…
  4. Modellen van verevening1 , ruilverkaveling enz toetsen en in een case ontwikkelen. e) Opmaken van een actieplan met een verbetertraject van de huidige situatie per baanlint – in consensus met de resp. steden & gemeenten - dat verder geconcretiseerd kan worden binnen provinciale en/of gemeentelijke RUP’s.

De drie provincies, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, treden op als co-promotoren en nemen hun bovengemeentelijk rol op om tot een gedragen actieplan te komen. De steden en gemeenten zijn van bij de start ten volle betrokken als evenwaardige partners voor de realisatie van de verschillende doelstellingen van dit EFRO-project. Zij zitten tijdens en ook na het project mede aan het stuur om de herschikking, eventueel een ‘sanering’, van de baanlinten te realiseren en een duurzaam beleid hiervoor uit te dragen.

De provincie Antwerpen neemt de coördinatie van dit project op en de provincie Oost-Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant zijn de andere provinciale partners. Voor elk van de provincies werken de diensten economie samen met de resp. diensten ruimtelijke planning. Deze samenwerking is een concrete invulling van een geïntegreerde aanpak van de provincies. Het is een ‘praktijkoefening’ die een illustratie en voorbeeld kan zijn van een kwalitatieve sectoroverschrijdende aanpak. Dit kan ook aanleiding geven tot een voorstel van aanpak van deze problematiek aan de Vlaamse overheid in functie van een Vlaams brede uitrol.

 

Delen